Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.bytyzapad.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále i Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018.

Správce osobních údajů

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

BYTY Západ, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 205/31, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 016 60 055, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28686, jako správce osobních údajů (dále také „Správce“), Vás jako uživatele webových stránek www.bytyzapad.cz v souladu s čl. 12 GDPR informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí a o vašich právech.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se o ní anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@bytyzapad.cz, kontaktní telefon: 735 505 735.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme

 • Vaše jméno a příjmení, titul
 • obchodní firma,
 • adresa nebo sídlo společnosti,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa,
 • cookies,
 • informace o objednaných službách,
 • informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli,
 • rodinný stav,
 • údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej / koupě / nájem / podnájem vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete.

V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našich webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (zejména SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, Messenger, WhatsApp apod.).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Účel zpracování osobních údajů

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost nebo jiných smluv jiného smluvního typu.

Nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), zpracováváme tyto údaje: ………………………………………………………………………………………………

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Oprávněné zájmy, pro které osobní údaje zpracováváme, jsou tyto:

• ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv, a nebo způsobené újmy - pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo, přičemž délka lhůty je stanovena s ohledem na délku promlčecích lhůt s přihlédnutím k tomu, že se o existenci případného soudního sporu a/nebo uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou; pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace;

• přímý marketing, když pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mailová adresa; obchodní sdělení slouží k tomu, abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by vás, podle našeho názoru, mohly zajímat; zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy s tím, že bude postačovat zaslat nám zaslat nám v tomto směru e-mailovou zprávu s příslušnou žádostí na info@bytyzapad.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich realitních služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, neboť se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, spolupracující realitní makléře, zpracovatele, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.

Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde.

Osobní údaje budou dále zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@bytyzapad.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

znamená, že máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

je zde pro případ, že se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, v takovém případě máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.